Mgr. PETER KUBALA
ADVOKÁT
O mne

O MNE

Mgr. Peter Kubala

Ako samostatný advokát pôsobím od roku 2014, s užšou špecializáciou na obchodné a občianske právo, zmluvné právo, bankové právo, úverové vzťahy, právo obchodných spoločnosti, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, oblasť rodinného práva a v neposlednom rade tiež na oblasť práva spotrebiteľského.

Vo svojej praxi môžem uplatniť bohaté skúsenosti z predchádzajúceho viac ako 2 - ročného pôsobenia advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Bolješika v Pieštanoch a zároveň viac ako 12- ročné skúsenosti zo svojho pôsobenia na pozícii právnika v Tatra banke, a.s.. Zároven vo svojej advokátskej praxi v plnej miere využívam viac ako 8 - ročné skúsenosti z činnosti rozhodcu pre Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, pre ktorý súd som ako rozhodca činný aj v súčasnosti (v komore pre rozhodovanie sporov z obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov a tiež v komore pre rozhodovanie spotrebiteľských sporov).

V súčasnosti ako advokát spolupracujem s advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom na Hlavnej ulici č. 31 v Trnave, s pobočkami v Bratislave a Nitre.
Ako advokát pri výkone tohto krásneho a zároveň náročného povolania považujem za najdôležitejšie, aby bolo naplnené jeho základné poslanie – pomáhať, nakoľko význam slova advokát je „ten, kto je volaný na pomoc“.
V zmysle tejto základnej zásady si Vám preto dovoľujem ponúknuť svoje právne služby.

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Ctených klientov by som ako advokát zároveň chcel upovedomiť, že v súlade s právnou úpravou danou zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, vykonávam činnosti oprávnenej osoby a poskytujem tak kompletné služby, počnúc poradenskou činnosťou, posúdením koncového užívateľa výhod, registráciou partnera verejného sektoru až po sledovanie zmien právnej úpravy.

V tejto súvislosti by som pre uviedol niekoľko stručných informácií:

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora, o konečných užívateľoch výhod a o oprávnených osobách. V zmysle zámeru štátu má byť RPVS ďalším dôležitým prvkom zvyšovania transparentnosti právnych vzťahov medzi subjektami „obchodujúcimi“ so štátom, vrátane samosprávy (obce a mestá).

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba (aj nepodnikateľ) a právnická osoba (aj zahraničná), ktorá:

  • je prijímateľom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným, ... od zdravotnej poisťovne alebo tiež ktorá prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,

  • nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom ... od zdravotnej poisťovne,

  • uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,

  • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

  • sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu (v súčasnosti ide napríklad o zdravotné poisťovne),

  • ale aj osoba, ktoré priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa predchádzajúcej definície tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, stručne povedané je ich subdodávateľ (pozn. v zmysle § 11 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora).

Druhou základnou podmienkou je dosiahnutie tzv. finančných limitov, ktoré možno stručne zhrnúť tak, že v prípade jednorázového plnenia ide o limit 100.000 eur, alebo o limit 250.000,- eur, ak ide o opakujúce sa plnenie v kalendárnom roku.

Partner verejného sektora je povinný sa zapísať do registra (RPVS), a to počas trvania právneho vzťahu, pričom úplný a pravdivý zápis údajov do registra je podmienkou prístupu k verejným zdrojom a nesplnenie tejto povinnosti znamená zamedzenie prístupu k verejným zdrojom!

Zároveň zákonná úprava nedáva možnosť samotnému partnerovi vykonať registráciu v RPVS, nakoľko tak môže vykonať len tzv. oprávnená osoba, teda subjekt ustanovený zákonom, ktorý vykonáva činnosti pre partnera v registračnom konaní a ktorý zároveň aj spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v RPVS a tiež ich pravidelnú aktualizáciu. V RPVS môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu, pričom akékoľvek podania, ktoré neurobila oprávnená osoba sú registrujúcim orgánom (ide o Okresný súd Žilina) odmietnuté. Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Základnou úlohou oprávnenej osoby je posúdenie a identifikácia konečného užívateľa výhod z činnosti partnera, ktorou v zmysle zákonných definícií (stručne) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Pre úplnosť informácií je potrebné uviesť, že oprávnená osoba vykoná posúdenie partnera verejného sektora a identifikáciu konečného užívateľa výhod, následne vyhotoví tzv. verifikačný dokument, vykoná registráciu a plní počas trvania zápisu ďalšie zákonné a zmluvné povinnosti tak voči RPVS ako aj voči partnerovi (počas celej doby zápisu partnera v registri (RPVS)), ide tak o dlhodobú činnosť, ktorá musí byť založená aj na zásade vzájomnej dôvery partner a oprávnenej osoby.

V prípade posúdenia povinnosti registrovať sa ako partner verejného sektora a následnej potreby zabezpečiť registráciu v Registri partnerov verejného sektora Vám rád poskytnem všetky bližšie a potrebné informácie, vrátane cenovej ponuky výkonu činnosti oprávnenej osoby pre Vás (Vašu spoločnosť). Neváhajte ma preto kontaktovať na adrese: advokatkubala@gmail.com.

POVINNOSŤ ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Rád by som Vás touto cestou informoval, že od 1.11.2018 prišlo k novej právnej úprave (zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri), ktorá kladie každej právnickej osobe povinnosť vykonať zápis tzv. konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Treba však zdôrazniť, že povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nie je totožná ani za meniteľná s vykonaním zápisu konečného užívateľa výhod do osobitného registra partnerov verejného sektora, pretože ide o dve odlišné zákonné povinnosti. V tomto smere platí, že nie každá osoba má povinnosť byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora (viac k tejto téme nájdete v časti Register partnerov verejného sektora, prípadne na stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk/rpvs), naopak nová zákonná úprava určuje, že konečného užívateľa výhod musí mať zapísaného v obchodnom registri každá právnická osoba evidovaná v obchodnom registri.

Cieľom novej právnej úpravy, ktorá je implementáciou Smernice (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, je naplnenie povinnosti Slovenskej republiky ako členského štátu, je zabezpečiť, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľoch výhod, a aby tieto subjekty museli okrem informácií o svojom zákonnom vlastníkovi poskytovať povinným subjektom aj informácie o konečnom užívateľovi výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod (KUV)? Stručne možno povedať, že za KUV sa pri právnickej osobe považuje tá fyzická osoba, ktorá právnickú osobu skutočne ovláda alebo kontroluje alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Údaje zapísané o konečnom užívateľovi výhod (KUV) v obchodnom registri nebudú verejne prístupné, pôjde o neverejnú časť. V štandardnom výpise z obchodného registra takéto údaje totiž nenájdete. Tieto údaje budú v zmysle zákonnej úpravy prístupné iba určeným orgánom (osobám) ako napríklad finančnej polície, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane (daňovému úradu) a podobne.

Čo táto nová právna úprava znamená? Každá v obchodnom registri zapísaná právnická osoba má povinnosť podať návrh do obchodného registra a vykonať zápis KUV, najneskôr do 31.12.2019, pričom je odporúčané podať a vykonať návrh čo najskôr a túto povinnosť neodkladať. Prípadné nesplnenie tejto povinnosti môže byť pokutované až do výšky 3310,- EUR !

Ako advokát som pripravený a ochotný poskytnúť Vám základnú poradenskú činnosť v súvislosti so zápisom KUV do obchodného registra (a to najmä z dôvodu, že ako advokát som oprávnenou osobou a vykonávam činnosť vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora) a vykonať vo Vašom mene zápis KUV do obchodného registra a tým Vás odbremeniť od tejto starosti.

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Prostredníctvom nasledovných informácií a podmienok si Vás dovoľujem oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia v rovine ochrany osobných údajov – Vás ako mojich klientov a prípadne tiež iných fyzických osôb.


Kto je prevádzkovateľom.

Pri poskytovaní právnych služieb Vaše osobné údaje spracúvam ako advokát a teda ako prevádzkovateľ, pričom si Vám dovoľujem uviesť moje základné identifikačné údaje:
Mgr. Peter Kubala, sídlom: Pod Párovcami 1362/55, 921 01 Piešťany, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (SAK) pod č. 6126.
a tiež si dovoľujem uviesť kontaktné údaje: tel. +421 908 789 080, e-mail: advokatkubala@gmail.com, prostredníctvom ktorých sa môžete obrátiť na mňa s Vašimi prípadnými otázkami a požiadavkami, vrátane žiadostí, vo vzťahu k týmto podmienkam ochrany súkromia.


Dôvod a účel spracovania osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je dôležité a zároveň nevyhnuté z mojej strany najmä z nasledovných dôvodov:
- riadne poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokácie a tiež vzájomného zmluvného vzťahu (napr. zmluva o poskytovaní právnych služieb),
- riadne plnenie povinností mňa ako oprávnenej osoby v zmysle a podľa zákona č. 315/2016 Z.z. (zákon o registri partnerov verejného sektora),
- plnenie zákonných, zmluvných a tiež stavovských povinností, ktoré sú mne ako advokátovi kladené príslušnými právnymi predpismi (napríklad – zákon o advokácii, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, predpisy SAK, a podobne).


Právny rámec spracovania a ochrany osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ postupujem pri spracúvaní osobných údajov najmä v súlade a podľa:
- nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe tiež ako „GDPR“) ,
- zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
pričom dodržiavam zároveň aj Kódex správania prijatý SAK (ww.sak.sk/gdpr).
Zároveň by sme Vás radi upovedomili, že v zmysle § 18 zákona o advokácii, v súvislosti s ochranou súkromia a spracovaním osobných údajov, platí:
- že ako advokát spracúvam osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom o advokácii a s nariadením GDPR,
- že ako advokát mám pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa,
- že ako advokát som oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu Vás či inej dotknutej osoby,
- že ako advokát nemám povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa nariadenia GDPR, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, vždy počas trvania zmluvného vzťahu.
Vaše osobné údaje nie sú cezhranične prenášané.
Pri spracovaní osobných údajov nepoužívam automatizované rozhodovania ani profilovanie (podľa čl. 22 GDPR).


Sprístupňovanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje v súčasnosti nie sú sprístupňované tretím osobám, môžu však byť poskytnuté príjemcom, prevažne sprostredkovateľom, ktorými môžu byť najmä poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovníckych služieb a podobne, a tiež spolupracujúci advokáti a tiež SAK.
Aktuálny zoznam spolupracujúcich sprostredkovateľov Vám v prípade Vašej žiadosti zašlem


Vaše práva a povinnosti.

Osobné údaje, ktoré mi ako advokátovi poskytnete, musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný ma o tom informovať.
Vaše práva ako dotknutých osôb sú upravené nariadením GDPR a prípadne inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Ak o Vás spracúvam osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Nariadenie GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude vyhovené, pretože sa môžu uplatňovať výnimky alebo niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené.
Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budem vždy zaoberať a skúmať z hľadiska predmetnej právnej úpravy.
Ako dotknutá osoba máte najmä:
- právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR,
- právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR,
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
- právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.
- právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa čl. 22 GDPR.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.
Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb mi môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje mňa ako zodpovednej osoby.


Zmeny podmienok ochrany súkromia
Tieto podmienky a pravidlá budem v prípade potreby upravovať, meniť alebo ich nahradím novými pravidlami, pričom aktuálna verzia bude dostupná na mojom webovom sídle (www.advokatkubala.sk) a sídle.

Piešťany, 24.5.2018

Kontakt

Kontaktné údaje:
  Mgr. Peter Kubala | advokát
  sídlo: Pod Párovcami 55, Piešťany
  pracovisko: Hlavná 31, Trnava
  mobil: 0908 789 080
  e-mail: advokatkubala@gmail.com